Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Program Odpowiedzialna Flota stanowi realizację celów strategii CSR dla firm, które planowo i świadomie realizują działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poszczególne elementy programu wpisują się w kluczowe obszary odpowiedzialności firm, w których funkcjonuje firmowy transport.
Poniżej wyszczególniono wybrane obszary i zagadnienia normy ISO 26000, w które wpisują się założenia i działania “Odpowiedzialnej Floty”:

Ład organizacyjny (6.2)

Praktyki z zakresu pracy (6.4)

Środowisko naturalne (6.5)

Zaangażowanie społeczne (6.8).

Strategia CSR

Rubber stamp with text CSR corporate social responsibility

Twoja firma ma świadomość w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, ale nie podjęła dotąd żadnych systematycznych działań w tym zakresie?

Pomożemy w stworzeniu strategii CSR, która pozwoli uporządkować obszary społecznego wpływu Twojej firmy, relacje z pracownikami, zarządzanie bezpieczeństwem oraz zaplanować działania w czasie zgodne z filozofią firmy i jej obszarami odpowiedzialności.

Strategia zostanie opracowana w oparciu o przeprowadzone doradztwo i audyt oraz o międzynarodową normę ISO 26000.

W strategii zostaną zawarte działania wpisujące się w core biznes Twojej firmy.

Korzyści dla firm podejmujących działania CSR

Firmy stosujące w praktyce zasady CSR odnoszą wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne. W porównaniu z innymi firmami lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki, mają wyższą rentowność sprzedaży, więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika. Jednym słowem rośnie ich przewaga konkurencyjna na rynku.

Wybrane korzyści z wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie:

DLA PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • lepsze wykorzystanie majątku trwałego i kapitału ludzkiego
 • wyższa rentowność sprzedaży;
 • większe inwestycje w przeliczeniu na 1 pracownika;
 • lepszy wizerunek firmy i pracodawcy na rynku pracy.

DLA PRACOWNIKÓW:

 • wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy;
 • stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń;
 • ponadstandardowa dbałość o zdrowie pracowników;
 • pakiety socjalne;
 • równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.

DLA ŚRODOWISKA:

 • postępowanie zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami;
 • zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proekologicznych;
 • popularyzowanie idei proekologicznych.

DLA OTOCZENIA SPOŁECZNEGO FIRMY:

 • wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy;
 • ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko;
 • realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu.
Fleet of white commercial transportation trucks parked in a row ready for business distribution . 3d rendering with room for text or copy space advertisement.